Zase spolu - Wieder zusammen

Projekt připravujeme od středy 4. 8. do neděle 8. 8. 2021 jako samostanou část programu osmého ročníku Letního filmového a hudebního festivalu Slavonice Fest. V rámci projektu se uskuteční filmové, výstavní a hudební a diskusní akce ve třech příhraničních lokalitách Fratres – Slavonice - Maříž.

Projekt je podpořen z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg Rakousko - Česká republika.

V rakouské vesnici Fratres v prostorách Kulturbrücke Fratres připravujeme výstavu obrazů jednoho z nejznámějších současných výtvarníků, sochaře a malíře Jaroslava Róny, jejíž vernisáž za účasti autora otevře celý projekt i festival. Dále bude v Kulturbrücke Fratres probíhat od čtvrtka do neděle přehlídka evropské kinematografie, doplněná besedami s tvůrci z obou stran hranice. Druhá část této přehlídky bude probíhat ve Slavonicích ve Spolkovém domě.

Výstavu umění připravujeme i do Mařížské kaple (pokud to její technický stav dovolí) a na přilehlou zahradu, V hudební Stodole Maříž proběhnou v rámci projketu 4 koncerty. Ve Slavonicích připravujeme velké diskusní fórum na téma Dezinformace v čase Corony. Pro návštěvníky a diváky bude na trase Fratres - Slavonice - Maříž zřízena speciální kyvadlová autobusová linka.

Po přerušení kontinuity fungující přeshraniční kulturní spolupráce v regionu způsobeném pandemií Covid, považujeme za nutné ji obnovit a navázat na její rozvoj v minulých letech. Cílem projektu je posílit přirozeně fungující spojení české a rakouské kulturní obce v příhraniční blasti a to právě v době, kdy je v ní díky etablovanému festivalu Slavonice Fest největší koncentrace návštěvníků. Stejně tak chceme projektem podpořit  ty, kteří byli restrikcemi souvisejícími s pandemií zasaženi nejvíce - umělce, ale i poskytovatele gastro a ubytovacích služeb v regionu. Náš projekt nenabízí lacinou zábavu, ale kvalitní společné kulturní zážitky a diskuse, při nichž dojde k přirozenému propojení a výměně zkušeností mezi českou a rakouskou stranou.

 

Wieder Zusammen / Zase spolu

Wir bereiten das Projekt vom Mittwoch, 4. August bis Sonntag, 8. August 2021 als separaten Teil des Programms des achten Jahrgangs des Sommerfestivals für Film und Musik, Slavonice Fest, vor. Im Rahmen des Projekts reaslisieren wir an drei Grenzorten (Fratres - Slavonice - Maříž) Film-, Ausstellungs-, Musik- und Diskussionsveranstaltungen.

Das Projekt wird aus dem Fonds für Kleinprojekte im Rahmen des Programms Interreg Österreich - Tschechische Republik unterstützt.

Im österreichischen Dorf Fratres in den Räumlichkeiten der Kulturbrücke Fratres bereiten wir eine Ausstellung mit Gemälden eines der bekanntesten zeitgenössischen Künstler vor, dem Bildhauer und Maler Jaroslav Róna.  Die Eröffnung unter Anwesenheit des Künstlers wird gleichzeitig das gesamte Projekt sowie das Festival eröffnen. Die Kulturbrücke Fratres stellt von Donnerstag bis Sonntag auch europäische Cinematographie vor, begleitet von Diskussionen mit Akteuren von beiden Seiten der Grenze. Der zweite Teil der Cinematorgraphie-Vorstellung findet in Slavonice im Vereinshaus statt. Die Kunstausstellung wird auch für die Maříž-Kapelle (wenn der technische Zustand es erlaubt) und den angrenzenden Garten vorbereitet. In der Scheune von Maříž finden 4 Konzerte statt. In Slavonice bereiten wir ein großes Diskussionsforum zum Thema Desinformation in der Zeit von Corona vor. Auf der Strecke Fratres - Slavonice - Maříž wird eine eigene Shuttlebuslinie eingerichtet.